APRS Packet Errors for VK2GJ-2 (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
20190124070321VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAoI3i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAS:KVAAAAAAAAAAaiGAAAAADAAA)Q98vI9(7CAA$w/ZZ5sUAAuWBAqCAAAA|68X&!!u(/Uw&(!|
20190124070603VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAnnCAk_3?
20190124070806VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAQoCA#T=AnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAc_yKAAAAAAAAAAgQDAAAuWDAAAGQ98vIm48CAA99/Z
20190124071250VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCAaSh)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA[NLVAAAAAAAAAA)kGAAAuWGAAA:eY!ERe"9CAA6:/Z1l!UAAuWBAqCAAAA|6FWn!#tv/Ww((!|
20190124071536VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCAT-2i[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAABNLVAAAAAAAAAArfGAAAAADAAAGSl)vIOAfBAAHp]Mn*hKAAY4AAVBAAAA|6JX0!!u0/Tw((!|
20190124072142VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAppCA1[J5>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA%NLVAAAAAAAAAA~lGAAAC"CAAAlRl)vIlL#CAA
20190124072306VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCA4}g)=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAARNLVAAAAAAAAAAumGAAABtFAAAthFnER;(jFAAFZ5z]S.pAABtCA_EAAAA|6UWu!#tn/Xw((!|
20190124072344VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CACqCAC"ntoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAIzKAAAAAAAAAAMUDAAAv(CAAA)QZ.vIPt#CAAiO:Z}<]UAAuWBAqCAAAA|6VXP!#u-/Yw((!|
20190124072425VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCAMcJM&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAmOLVAAAAAAAAAA^nGAAABtFAAAtlFnER:WkFAAwg5zwY=pAABtCA_EAAAA|6WWg!!sl/Xw((!|
20190124072506VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA
20190124072547VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AASqCAGO=AoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAoIzKAAAAAAAAAA&SDAAAC"BAAAE1T?XEr_fBAAB3]MpfrKAAY4AAVBAAAA|6YXT!!u%/Ww((!|
20190124072628VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAnnCAXL4??EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAJVLVAAAAAAAAAAUkGAAAuWGAAAMkY!ERcA$CAA=V:ZU}-UAAuWBAqCAAAA|6ZWp!!u$/Vw((!|
20190124072709VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAUE3i_EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAWOLVAAAAAAAAAAUkGAAAuWGAAAtdA+ER:WlFAArv5zDv-pAABtCA_EAAAA|6[Wx!!uH/Vw((!|
20190124072751VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAfnCAGO3i?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAwQLVAAAAAAAAAA_kGAAAuWGAAAMgA+ERdtlFAAXz5z7H"pAABtCA_EAAAA|6Wn!%t{/Ww((!|
20190124072831VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA2mCA:C4??EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA{OLVAAAAAAAAAAkkGAAAuWGAAAQcdfER;(lFAA{25z^#BqAABtCA_EAAAA|6]W]!#u$/Vw((!|
20190124072912VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCA6y
20190124072953VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAXL?"oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA4IzKAAAAAAAAAA6SDAAAuWDAAA)QB@vI9($CAAPf:Z+iDVAAuWBAqCAAAA|6`Wx!!u-/Ww((!|
20190124073114VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA1pCAGOJM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA*RLVAAAAAAAAAA!mGAAABtGAAAMkdfERcA%CAA]i:Z2]FVAAuWBAqCAAAA|6bXF!%u&/Xw((!|
20190124073416VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6OAXnCA&a4?%EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAnLLVAAAAAAAAAA5lGAAABtGAAAthw2ERe"%CAATr:ZZ5LVAAuWBAqCAAAA|6fWl!/sj/Ww((!|
20190124073821VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA"]IM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA#TLVAAAAAAAAAA#jGAAABtGAAA:iw2ERdtpFAA6S6zDvmqAABtCA_EAAAA|6lX3!!u6/Vw((!|
20190124073902VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAwoCADHgX#EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA0ULVAAAAAAAAAAOmGAAAuWGAAA:i8]DR;(pFAAeW6z7HpqAABtCA_EAAAA|6mX.!%sU/Ww((!|
20190124073942VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA8M>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA]aLVAAAAAAAAAAJlGAAAAADAAA)Qx$vIPt&CAAC6:Zf,VVAAuWBAqCAAAA|6nX3!!tt/Ww((!|
20190124074022VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCA=J=AnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA(PzKAAAAAAAAAAqSDAAA+>CAAAlRx$vIm4&CAA;7:Z6GXVAAuWBAqCAAAA|6oWl!#tp/Ww((!|
20190124074103VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA4}=t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAABdLVAAAAAAAAAAiqGAAAv(FAAAQcw2ERdtqFAAlh6za6wqAABtCA_EAAAA|6pX3!!tl/Zw((!|
20190124074144VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAFpCA"]&CAAz#:Zq2ZVAAuWBAqCAAAA|6qX:!!uU/Zw((!|
20190124074307VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAppCA=Jh)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAMsLVAAAAAAAAAA}oGAAABtFAAAtdY!ER:WrFAA0s6zOe4qAABtCA_EAAAA|6sXC!#tv/Yw)(!|
20190124074347VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA{qCA=JJM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAGeLVAAAAAAAAAANpGAAABtFAAA:iFnERdtrFAAgw6z.@6qAABtCA_EAAAA|6tXe!!u6/Yw((!|
20190124074429VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAXL3i9EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEkLVAAAAAAAAAA!mGAAAuWFAAAQc.uER;(rFAAE06zlp9qAABtCA_EAAAA|6uWx!!sF/Xw)(!|
20190124074510VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCADHJM;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAvjLVAAAAAAAAAA*hGAAAv(FAAA:eY!ERe"(CAA_.:ZBBgVAAuWBAqCAAAA|6vWx!!tY/Uw)(!|
20190124074550VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCAlB>t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAGeLVAAAAAAAAAA"iGAAABtFAAAth1XER:WsFAAv76z80&qAABtCA_EAAAA|6wX0!!tl/Vw((!|
20190124074631VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAFpCAk_>"mCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAATPzKAAAAAAAAAAqSDAAAv(CAAA)Q/4vI9((CAA4<:Z7ziVAAuWBAqCAAAA|6xX:!(th/Ww((!|
20190124074711VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAkoCA"]=t^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAlhLVAAAAAAAAAAIoGAAAuWFAAAthw2ER;(sFAA]&6z^#,qAABtCA_EAAAA|6yX+!!uA/Yw)(!|
20190124074752VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAXLJM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAplLVAAAAAAAAAAemGAAAuWFAAA:i1XERcA)CAAc@:ZpJlVAAuWBAqCAAAA|6zWz!#tq/Xw)(!|
20190124074833VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAkoCAaSgX=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAmeLVAAAAAAAAAADnGAAAuWFAAAMk.uER:WtFAAa:6zx*
20190124074913VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCAuWJM9EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAznLVAAAAAAAAAAumGAAAuWFAAAMgFnERdttFAA~=6zOe?qAABtCA_EAAAA|7!X$!!sD/Xw)(!|
20190124074955VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAfnCA:CgX>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAplLVAAAAAAAAAAIoGAAAuWFAAAtlFnER;(tFAA*[6zP;[qAABtCA_EAAAA|7"Wn!#tr/Yw)(!|
20190124075035VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA]mCAGOJM?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAggLVAAAAAAAAAAJlGAAAv(FAAAthY!ERe")CAA(-:Z$UqVAAuWBAqCAAAA|7#Wd!%ty/Ww((!|
20190124075116VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCA5FJM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAjnLVAAAAAAAAAA5lGAAAuWGAAA:i1XER:WuFAAN~6zm{{qAABtCA_EAAAA|7$X$!!tq/Ww)(!|
20190124075157VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA
20190124075237VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCA#TJM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAbvLVAAAAAAAAAAjnGAAAuWGAAAMkdfER;(uFAAuG7z7HBrAABtCA_EAAAA|7&X$!!u&/Xw)(!|
20190124075358VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCAGOJM(EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA/lLVAAAAAAAAAA_kGAAABtGAAA:i/7DR:WvFAA[N7zZNGrAABtCA_EAAAA|7(X$!!st/Ww)(!|
20190124075439VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCArP>t?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA%tLVAAAAAAAAAA"iGAAAv(GAAAtZdfERdtvFAA9R7za6IrAABtCA_EAAAA|7)X0!!u!/Vw)(!|
20190124075520VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAznCA:CgX[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA:iLVAAAAAAAAAA)kGAAABtGAAAMgFnER;(vFAAhV7z]SLrAABtCA_EAAAA|7*Ws!%u//Ww)(!|
20190124075601VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA4oCA:C4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAssLVAAAAAAAAAAIoGAAABtGAAA:ew2ERe"*CAAwM;Z+i0VAAuWBAqCAAAA|7+X0!%tw/Yw)(!|
20190124075641VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA]mCA5F=ApCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAoYzKAAAAAAAAAAsUDAAA*hDAAAGSx$vIm4*CAAiO;ZI81VAAuWBAqCAAAA|7,Wd!!u5/Yw)(!|
20190124075722VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCA5Fh)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAIoLVAAAAAAAAAAumGAAAv(GAAA:ew2ERdtwFAAog7zP;SrAABtCA_EAAAA|7-Wd!#tv/Xw)(!|
20190124075803VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCA4}2i>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAARtLVAAAAAAAAAAOmGAAAv(GAAAMkA+ER;(wFAAUk7z,jVrAABtCA_EAAAA|7.Ws!!ts/Ww)(!|
20190124075844VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCAC"z/mCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA,TzKAAAAAAAAAA3TDAAA*hDAAAGQ98vIOAjBAA~J^M3V:KAAY4AAVBAAAA|7/Ws!!tm/Xw)(!|
20190124075925VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCA6yJ5SFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAayLVAAAAAAAAAAkkGAAAv(GAAA:er`ERdtxFAA3r7zDvarAABtCA_EAAAA|71X$!!w/Vw)(!|
20190124080005VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCA-;=tBFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA)kLVAAAAAAAAAAfjGAAAC"DAAAGSB@vI^h+CAA7X;ZBB8VAAuWBAqCAAAA|72Ws!!v./Vw)(!|
20190124080047VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAGOh)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAnrLVAAAAAAAAAAJlGAAAv(GAAAth.uERe"+CAAtZ;Zea9VAAuWBAqCAAAA|73X&!!tv/Ww)(!|
20190124080207VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAcoCAoI>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAGuLVAAAAAAAAAAJlGAAAv(GAAAMgY!ERdtyFAAi67z^#krAABtCA_EAAAA|75X)!!tt/Ww)(!|
20190124080248VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCA8M3i?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA9pLVAAAAAAAAAA?jGAAAC"DAAA)M98vI_>+CAADf;ZpJ%VAAuWBAqCAAAA|76Wd!#t{/Vw)(!|
20190124080329VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA7nCAoIh)=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA&qLVAAAAAAAAAA?jGAAAC"DAAAlPZ.vIQ"jBAAqQ^Mk!>KAAY4AAVBAAAA|77Wu!!tn/Vw)(!|
20190124080409VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA2mCAGO?"fCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAYYzKAAAAAAAAAA]SDAAA*hDAAAGSx$vIlL,CAA&i;ZI8(VAAuWBAqCAAAA|78W]!#sS/Ww)(!|
20190124080450VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCAlB?"mCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA7XzKAAAAAAAAAA:SDAAABtDAAAGQN
20190124080530VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCADH4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA#zLVAAAAAAAAAA/lGAAAC"DAAAIM98vI^h,CAAmm;Z[R+VAAuWBAqCAAAA|7:Ws!#tw/Ww)(!|
20190124080611VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAC"QimCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAYYzKAAAAAAAAAA&SDAAABtDAAA)M98vIPt,CAAco;Zko,VAAuWBAqCAAAA|7;X0!#tf/Ww)(!|
20190124080652VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCAT-IM^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAwwLVAAAAAAAAAA6iGAAAv(GAAAtd(=ER:W0FAAc_7zlp2rAABtCA_EAAAA|7/Uw)(!|
20190124080733VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6JA[hCAUE?"mCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA.YzKAAAAAAAAAAcUDAAAC"BAAA%1f;XE=>jBAACW^Mvt]KAAY4AAVBAAAA|7=VM!*th/Yw)(!|
20190124080815VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCAlB4?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA[tLVAAAAAAAAAAXrGAAAv(FAAAtldfER;(0FAA=B8z807rAABtCA_EAAAA|7>Wg!!u,/Zw)(!|
20190124080856VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAhpCAuWK5&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAADnLVAAAAAAAAAA9pGAAAv(FAAAMkx(DRcA.CAA,v;Zq2
20190124080936VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA:C3i>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM8LVAAAAAAAAAA3rGAAAv(FAAAMkY!ER:W1FAAVJ8zx*$rAABtCA_EAAAA|7@Wz!#ts/[w*(!|
20190124081017VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCA5FgX>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,7LVAAAAAAAAAA-rGAAAv(FAAAMkFnERdt1FAA_M8zwY(rAABtCA_EAAAA|7AWx!#tr/[w*(!|
20190124081057VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAkoCAlB>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=5LVAAAAAAAAAAXrGAAABtFAAA:iw2ER;(1FAA4Q8zP;*rAABtCA_EAAAA|7BX+!(tt/Zw*(!|
20190124081138VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCAXLh)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAbvLVAAAAAAAAAAYoGAAABtFAAAtlw2ERe".CAAP3;ZI8[VAAuWBAqCAAAA|7CWd!#u+/Yw)(!|
20190124081219VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAlB?"oCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAXbzKAAAAAAAAAAkUDAAAv(CAAAlRN
20190124081259VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAnnCAlBK5[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA#zLVAAAAAAAAAA(nGAAABtFAAAthFnERdt2FAA#b8z,j=rAABtCA_EAAAA|7EWp!#u2/Xw)(!|
20190124081340VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAXL4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAh9LVAAAAAAAAAA}oGAAABtFAAAMkFnER;(2FAAjf8zm{?rAABtCA_EAAAA|7FWz!!tw/Yw*(!|
20190124081421VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAaS4?!EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM8LVAAAAAAAAAA)kGAAABtFAAAthdfERcA/CAA2!;Zw){VAAuWBAqCAAAA|7GWz!!sR/Ww*(!|
20190124081501VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HASqCAoI>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?(LVAAAAAAAAAAPjGAAAv(FAAAtdFnER:W3FAA>m8z7H`rAABtCA_EAAAA|7HXT!(tt/Vw*(!|
20190124081542VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAT-g)
20190124081624VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCA=J>t;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA@$LVAAAAAAAAAAkkGAAABtFAAAtZ1XER;(3FAAeu8zZN"rAABtCA_EAAAA|7JWl!#t/Vw*(!|
20190124081704VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAppCADHK5=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAZ*LVAAAAAAAAAA_kGAAAAADAAAGSZ.vIPt/CAAG+;Z,?AWAAuWBAqCAAAA|7KXC!!tm/Ww*(!|
20190124081745VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AACqCAlB=AoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA/lzKAAAAAAAAAA6SDAAAuWDAAAGQ98vIm4/CAA^,;ZYMCWAAuWBAqCAAAA|7LXP!!u%/Ww*(!|
20190124081826VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCA=JJM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAC:LVAAAAAAAAAAplGAAABtGAAAthFnERdt4FAAt58zP;GsAABtCA_EAAAA|7MX0!!tq/Ww*(!|
20190124081907VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAznCA{e4?9EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAJ*LVAAAAAAAAAA4oGAAABtGAAAMg1XER;(4FAAR98z,jJsAABtCA_EAAAA|7NWs!%sJ/Yw*(!|
20190124081949VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA]mCAGO>t@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAc
20190124082028VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCAlBK5@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAo.LVAAAAAAAAAA"iGAAAC"DAAAGSZ.vIlL:CAAf?;ZvXHWAAuWBAqCAAAA|7PWg!!u*/Vw*(!|
20190124082109VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAOmCAk_=t@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA3;LVAAAAAAAAAA~lGAAAv(GAAAMgFnERdt5FAAg.8zCCRsAABtCA_EAAAA|7QWS!!u)/Ww*(!|
20190124082150VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAUE4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,;LVAAAAAAAAAAdpGAAABtGAAAthY!ER;(5FAAE<8z80TsAABtCA_EAAAA|7RWz!#tw/Yw*(!|
20190124082231VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAwoCA4}J5=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA$@LVAAAAAAAAAAooGAAAv(GAAAtlY!ERe":CAA__;Z6GLWAAuWBAqCAAAA|7SX.!%tm/Yw+(!|
20190124082312VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCAoI=AnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAznzKAAAAAAAAAA6SDAAABtDAAAGSZ.vIm4:CAA+{;Z-fMWAAuWBAqCAAAA|7TX.!!tp/Ww+(!|
20190124082353VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAZpCArP4?*EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA&:LVAAAAAAAAAA>mGAAAv(GAAA:i=PERdt6FAAb-8zwYbsAABtCA_EAAAA|7UX?!!t//Xw*(!|
20190124082434VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA@QJM
20190124082514VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCA@QJM?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA&:LVAAAAAAAAAAYoGAAAv(GAAA:iA+ERcA;CAAaC
20190124082555VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAwoCAUE3i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAz,LVAAAAAAAAAATnGAAAC"DAAAGS98vIlL;CAAQE
20190124082635VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCAQ@=t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?(LVAAAAAAAAAA/lGAAAC"DAAAGSZ.vI8W;CAACG
20190124082717VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA1[3?[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM
20190124082757VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA/`
20190124082838VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAoIJM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAh=LVAAAAAAAAAANpGAAAC"DAAA)O@^vIm4;CAA3L
20190124083000VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA:mCA=Jh)?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAP(LVAAAAAAAAAAcsGAAAv(GAAAMkA+ERcA
20190124083040VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAQoCA8MJM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA<
20190124083120VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCAT-g)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAF%LVAAAAAAAAAACqGAAAC"DAAAGSN
20190124083221VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAkoCA"]=t?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAd/LVAAAAAAAAAAdpGAAAC"DAAAGS)-vI^h
20190124083302VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCA1[J5?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA]:LVAAAAAAAAAAXrGAAAuWGAAAthY!ERe"
20190124083342VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAKqCA4}2i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAn;LVAAAAAAAAAAmuGAAAAADAAAGSl)vIm4
20190124083424VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA{eJM%EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA;#LVAAAAAAAAAAVxGAAAv(FAAAtldfERdt!FAA229za6&sAABtCA_EAAAA|7eWs!#sd/^w*(!|
20190124083505VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCAk_g)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA]6LVAAAAAAAAAAPzGAAABtFAAAMkw2ER;(!FAAi69z]S*sAABtCA_EAAAA|7fX)!#u+/_w*(!|
20190124083545VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAC"/nnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAANhzKAAAAAAAAAA$YDAAAv(CAAA)Sx$vIQ"mBAAw8^M]_RLAAY4AAVBAAAA|7gWz!#tw/^w*(!|
20190124083626VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAUE3i]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA}.LVAAAAAAAAAA*xGAAAv(FAAAMkY!ER:W#FAA*%9zOe:sAABtCA_EAAAA|7hWx!#u8/^w*(!|
20190124083706VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AALnCAXLJM?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA/*LVAAAAAAAAAAmuGAAABtFAAAtZ.uERdt#FAAp*9z.@
20190124083747VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA
20190124083828VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAUEgX[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAX;LVAAAAAAAAAA8sGAAABtFAAAtdY!ERe"=CAAqm
20190124083908VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAXLJM9EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAJ*LVAAAAAAAAAA[tGAAABtFAAA:aKIER:W$FAA4@9zDv_sAABtCA_EAAAA|7lWx!#sD/w*(!|
20190124083949VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCA:C3i?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA(,LVAAAAAAAAAA-rGAAABtFAAAMkFnERdt$FAAc_9zCC-sAABtCA_EAAAA|7mX0!!t{/[w*(!|
20190124084030VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA7nCAUE>t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAV%LVAAAAAAAAAA/lGAAAv(FAAAMgdfER;($FAAA}9z80~sAABtCA_EAAAA|7nWu!!tl/Ww*(!|
20190124084111VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAC"bRpCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA`hzKAAAAAAAAAAnTDAAA+>CAAAlP98vIOAnBAA-(^MdDXLAAY4AAVBAAAA|7oWz!!u8/Xw*(!|
20190124084152VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCAk_IM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA*%LVAAAAAAAAAAZlGAAAv(FAAAMkFnER:W%FAApF!z^#DtAABtCA_EAAAA|7pX3!!u6/Ww*(!|
20190124084233VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAUE>t?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAk_LVAAAAAAAAAAJlGAAAv(FAAAMkdfERdt%FAAVJ!zwYGtAABtCA_EAAAA|7qX0!#u!/Ww+(!|
20190124084314VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA]mCAT-fX>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAx=LVAAAAAAAAAAIoGAAAAADAAAGSl)vI^h>CAArz
20190124084355VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAZpCA8M?"hCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAbnzKAAAAAAAAAA5VDAAAXLDAAA)Q]dvIPt>CAAh1
20190124084436VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCA5F=AoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA{mzKAAAAAAAAAARVDAAAXLDAAAlRx$vIm4>CAAT3
20190124084517VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAkoCArPgX=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAA@LVAAAAAAAAAAyqGAAABtGAAA:idfERdt&FAAIY!zDvQtAABtCA_EAAAA|7uX+!!tj/Zw+(!|
20190124084557VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA_oCA:C4?=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAW>LVAAAAAAAAAAooGAAAv(GAAAMgA+ER;(&FAA,b!z7HTtAABtCA_EAAAA|7vX7!!to/Yw+(!|
20190124084638VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCADH>t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAs
20190124084718VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAfnCADH=AoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAjvzKAAAAAAAAAA~VDAAAuWDAAA)O)-vIlL?CAA2!
20190124084759VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCA5F=AnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAASqzKAAAAAAAAAAxVDAAA*hDAAAlRN
20190124084839VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAUE4?=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA9/LVAAAAAAAAAADnGAAAC"DAAAGSB@vI^h?CAAa&
20190124084921VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCADH4?8EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA7?LVAAAAAAAAAA5lGAAAC"DAAA)QN
20190124085002VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA,nCAoI=AoCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAKqzKAAAAAAAAAAsUDAAA*hDAAAGSN
20190124085043VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA)oCA+>=t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAM
20190124085123VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCAh=IM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA6]LVAAAAAAAAAA&qGAAAv(GAAAtd(=ER;()FAAt5!zlpntAABtCA_EAAAA|8#Ws!#tq/Zw+(!|
20190124085204VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAfnCA/`3?[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA@@LVAAAAAAAAAA&qGAAAC"DAAAGSN
20190124085245VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA:CJM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA:]LVAAAAAAAAAA-rGAAAv(GAAAMkA+ER:W*FAA}$!zDvstAABtCA_EAAAA|8%Wz!#ti/[w+(!|
20190124085326VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6MAznCA5FK5[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAU_LVAAAAAAAAAA%tGAAAv(GAAAMk(=ERdt*FAA8)!z7HvtAABtCA_EAAAA|8&Ws!-u2/w+(!|
20190124085447VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA-;IM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAa]LVAAAAAAAAAAtpGAAAC"DAAAGQN
20190124085528VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCA/`=t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAZ`LVAAAAAAAAAAiqGAAAC"DAAAlRZ.vIm4@CAA@_
20190124085651VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCA5FJM]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA:]LVAAAAAAAAAAcsGAAAC"DAAA)SN@CAA4}
20190124085731VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAh=fX^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAI}LVAAAAAAAAAA]qGAAAC"DAAA)SZ.vIQ"oBAAWAqG(8$FAAMcAA4AAAA|8,Wz!!u?/Zw+(!|
20190124085812VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCAoIh)^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA%=LVAAAAAAAAAA4oGAAAC"DAAAGQZ.vIlL[CAAeC=ZU}=WAAuWBAqCAAAA|8-Wl!#uC/Yw+(!|
20190124085854VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA
20190124085934VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCAxdIMWFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA:]LVAAAAAAAAAA3rGAAAC"DAAAGS*UwIPt[CAAGG=Z
20190124090015VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6OA?nCAoI3i?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAx=LVAAAAAAAAAA3rGAAAC"DAAA)QB@vIm4[CAA^H=ZO:[WAAuWBAqCAAAA|81Wz!/t{/[w+(!|
20190124090056VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA)oCA4}2i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA?^LVAAAAAAAAAA^nGAAAuWHAAAthY!ERdt.FAA3T#z]S;tAABtCA_EAAAA|82X3!!u(/Xw+(!|
20190124090136VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA1pCA/`IM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAd~LVAAAAAAAAAA~lGAAAuWHAAA:ew2ER;(.FAAbX#zx*=tAABtCA_EAAAA|83XF!!tq/Ww+(!|
20190124090217VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCA-;=t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAb?LVAAAAAAAAAA(nGAAAuWHAAAMkY!ERcA]CAAtN=ZZ5`WAAuWBAqCAAAA|84X.!!tt/Xw+(!|
20190124090258VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA]mCAlBJM
20190124090338VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAwoCAXL>t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAW>LVAAAAAAAAAAjnGAAAuWHAAA:m.uERdt/FAAii#z,j`tAABtCA_EAAAA|86X.!%tl/Xw+(!|
20190124090419VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAIoCADHh)!EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA+>LVAAAAAAAAAAplGAAAuWHAAAMkw2ER;(/FAAOm#z.@-tAABtCA_EAAAA|87X$!%sQ/Ww+(!|
20190124090501VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6JA1pCAXL4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAK]LVAAAAAAAAAAZlGAAAuWHAAAMk(=ERe"]CAA_U=Z%%"WAAuWBAqCAAAA|88XF!*tw/Ww+(!|
20190124090541VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAGmCA/`g)=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA{>LVAAAAAAAAAAjnGAAAuWHAAAMgY!ER:W:FAA5t#z7HCuAABtCA_EAAAA|89WQ!#tn/Xw+(!|
20190124090622VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCADH4?]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA2>LVAAAAAAAAAAOmGAAAuWHAAAMkr`ERdt:FAAVx#za6EuAABtCA_EAAAA|8:Wz!!u
20190124090703VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAXnCAT-IM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAU_LVAAAAAAAAAAJlGAAABtHAAAQcY!ER;(:FAA_0#zZNHuAABtCA_EAAAA|8;Wl!!ti/Ww+(!|
20190124090743VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA:C>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA*[LVAAAAAAAAAAOmGAAAuWHAAAthA+ERcA^CAAgc=Z}
20190124090824VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAcoCA5F4??EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA8
20190124090905VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCA@Q3i$EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAH;LVAAAAAAAAAA.oGAAAuWHAAAMkFnERdt;FAAI$#zx*OuAABtCA_EAAAA|8>Wz!!s^/Yw*(!|
20190124090945VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AACqCAUE3i
20190124091026VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAcoCA"]2i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA+>LVAAAAAAAAAACqGAAAuWHAAAtl.uERe"^CAA(j=Z2]JXAAuWBAqCAAAA|8@X)!%tk/Zw+(!|
20190124091107VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AALnCAe+g)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAi:LVAAAAAAAAAAyqGAAAuWHAAA:a.uER:W
20190124091147VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCAlB4?@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`[LVAAAAAAAAAASqGAAAuWHAAA:iY!ERdt>#zm{YuAABtCA_EAAAA|8BX.!!u,/Zw+(!|
20190124091228VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA]mCAXLgX=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA3;LVAAAAAAAAAAjnGAAAuWHAAAMkY!ER;(
20190124091309VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCA:C4?
20190124091350VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAZpCAC"_WkCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAjnzKAAAAAAAAAABVDAAABtDAAAGSB@vIlL_CAABt=ZeaQXAAuWBAqCAAAA|8EX?!#tD/Zw+(!|
20190124091430VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAznCA8M?"iCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAgozKAAAAAAAAAAsUDAAAuWDAAAlNl)vI8W_CAA>u=Z7zRXAAuWBAqCAAAA|8FWs!%t(/Yw+(!|
20190124091512VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA/pCA@Qh)=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA*[LVAAAAAAAAAA3rGAAAuWGAAAthY!ER;(=FAAjH$za6luAABtCA_EAAAA|8GXK!#tn/[w+(!|
20190124091551VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCAXLgX?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAr?LVAAAAAAAAAA}oGAAAuWGAAAMk.uERe"_CAAyy=ZpJUXAAuWBAqCAAAA|8HX"!!tz/Yw+(!|
20190124091632VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AADnCA4}2i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA.}LVAAAAAAAAAAHrGAAAuWGAAAtlA+ER:W>FAA+O$z^#quAABtCA_EAAAA|8IWg!!tk/Zw+(!|
20190124091713VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CALnCA4}2i
20190124091753VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCAh=g)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA1BMVAAAAAAAAAA_CAAI4=Z2]XXAAuWBAqCAAAA|8KX"!!u+/[w+(!|
20190124091835VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCAQ@J5=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAUUMVAAAAAAAAAAHrGAAAAADAAAGQl)vIQ"qBAA"c_MxH6LAAY4AAVBAAAA|8LXF!#tm/Zw,(!|
20190124091916VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCA@Q4?8EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAU_LVAAAAAAAAAAiqGAAAAADAAAGSl)vIlL`CAA;7=ZkoaXAAuWBAqCAAAA|8MX&!#sB/Zw+(!|
20190124091957VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCA5FgX?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA*BMVAAAAAAAAAAhtGAAAAADAAA)Ql)vI8W`CAA%9=Zw)bXAAuWBAqCAAAA|8NWx!!tz/w+(!|
20190124092037VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HA,nCAC"c!mCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAGuzKAAAAAAAAAA
20190124092118VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCA8M4?;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAi"zKAAAAAAAAAAsUDAAAC"BAAA%1Z=XE2(qBAA$g_MQ68LAAY4AAVBAAAA|8PWx!!t_/Yw+(!|
20190124092159VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAfnCA4}2i[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAiKMVAAAAAAAAAAdpGAAAAADAAAlRZ.vIm4`CAAb(=Z7zfXAAuWBAqCAAAA|8QWn!!u0/Yw,(!|
20190124092240VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAnnCAoI>t=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA"SMVAAAAAAAAAA2uGAAAuWGAAAMkA+ERdt@FAAYw$z^#%uAABtCA_EAAAA|8RWp!!tl/w,(!|
20190124092321VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCADH?"nCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAIwzKAAAAAAAAAA[VDAAA*hDAAAGSl)vI_>`CAA"+=ZYMiXAAuWBAqCAAAA|8SWz!!tx/[w+(!|
20190124092402VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCAGO4?%EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA>GMVAAAAAAAAAA=pGAAAv(GAAA:i1XERcA{CAA<.=Z1ljXAAuWBAqCAAAA|8TXF!#sj/Zw+(!|
20190124092442VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCA4}g);EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAASKMVAAAAAAAAAA>mGAAAC"DAAA)Ml)vIlL{CAA!:=Z]!kXAAuWBAqCAAAA|8UX"!!t^/Xw,(!|
20190124092523VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCAlB3i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA2OMVAAAAAAAAAAdpGAAAC"DAAAIOB@vI8W{CAA0<=Zl`lXAAuWBAqCAAAA|8VWz!!tk/Yw,(!|
20190124092604VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAXnCADH4?=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA}YMVAAAAAAAAAATnGAAAuWHAAAMkA+ER;([FAA:&$zlp>uAABtCA_EAAAA|8WWl!#to/Xw,(!|
20190124092645VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAAoCAT-g)?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAOWMVAAAAAAAAAAZlGAAAuWHAAAMgw2ERe"{CAAY@=ZCuoXAAuWBAqCAAAA|8XX"!(u#/Ww,(!|
20190124092725VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCADH3i]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA3bMVAAAAAAAAAAlhGAAABtHAAA:iA+ER:W]FAAS:$zDv^uAABtCA_EAAAA|8YX0!!u8/Uw,(!|
20190124092806VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCA8M>t>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA"iMVAAAAAAAAAAJlGAAAuWHAAAtlY!ERdt]FAA[=$z7H{uAABtCA_EAAAA|8ZX&!!tt/Ww-(!|
20190124092847VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAZpCAk_IM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA{eMVAAAAAAAAAA_kGAAABtHAAAMgFnER;(]FAA9[$za6}uAABtCA_EAAAA|8[X?!!ti/Ww-(!|
20190124092928VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCA$$2iSFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAccMVAAAAAAAAAA6iGAAABtHAAAtdRDFR:W^FAAh`$z]SAvAABtCA_EAAAA|8]X0!!wZ/Uw,(!|
20190124093009VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CANpCAH7=tAFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAXbMVAAAAAAAAAAaiGAAABtHAAAth(=ERdt^FAAF~$zx*CvAABtCA_EAAAA|8^X
20190124093049VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCAXLh)=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=pMVAAAAAAAAAA0kGAAABtHAAAthY!ER;(^FAA:C%zOeFvAABtCA_EAAAA|8_X&!#tn/Ww-(!|
20190124093130VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAC"_WlCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA=%zKAAAAAAAAAAHTDAAAv(DAAAGSNZ1lxXAAuWBAqCAAAA|8`Wz!#tT/Ww-(!|
20190124093231VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCA@QJM[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAiqMVAAAAAAAAAA5lGAAABtHAAAMk.uER:W_FAASK%z,jKvAABtCA_EAAAA|8aX&!#u./Ww-(!|
20190124093312VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCAlB?"nCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA1%zKAAAAAAAAAA3TDAAAv(DAAA)ONZq20XAAuWBAqCAAAA|8bX.!!tx/Xw-(!|
20190124093353VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA
20190124093433VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAZpCA:C3iZHP3XAAuWBAqCAAAA|8dX?!#tc/Vw-(!|
20190124093514VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA4oCA4}IM@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA"yMVAAAAAAAAAA>mGAAABtHAAAtZA+ER:W`FAA]a%zP;VvAABtCA_EAAAA|8eX0!!u&/Xw-(!|
20190124093555VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAwoCA"]g)
20190124093635VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA7nCA-;J5@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAFxMVAAAAAAAAAAplGAAAv(HAAAthFnER;(`FAAai%zm{avAABtCA_EAAAA|8gWu!!u*/Ww-(!|
20190124093716VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HA4oCAXLgX=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAj3MVAAAAAAAAAAlhGAAAv(HAAA:ew2ERe"}CAA"S>Z$U8XAAuWBAqCAAAA|8hX0!(tj/Uw.(!|
20190124093757VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAznCA/`g);EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA>mMVAAAAAAAAAA{eGAAAAAEAAAlPNZCu9XAAuWBAqCAAAA|8iWs!!t^/Sw-(!|
20190124093838VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EA9pCA"]IM=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAu2MVAAAAAAAAAAqiGAAAv(HAAAMkw2ERdt{FAAht%z80ivAABtCA_EAAAA|8jXH!%ti/Uw.(!|
20190124093918VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAyqCA&a3i9EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA[tMVAAAAAAAAAA*hGAAAv(HAAAMgdfER;({FAAFx%z7HlvAABtCA_EAAAA|8kX!!sF/Uw-(!|
20190124093959VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAwoCADH=AnCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAA{+zKAAAAAAAAAAwQDAAAAACAAAFzZ=XEItsBAAU6_M0O>LAAY4AAVBAAAA|8lX.!%tp/Uw-(!|
20190124094039VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAt?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA~1MVAAAAAAAAAAlhGAAAAAEAAA)Mx$vIlL~CAAUc>Zq2&XAAuWBAqCAAAA|8mX5!!u!/Uw.(!|
20190124094120VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAIoCAC"mAVBAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAW]ZFAAAAAAAAAAl1BAAAAABAC"ga1`MvQ/(AAABPWw4J}CAAGOAAcAAAA|8nX$!#uE/Uw.(!|
20190124094200VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA"]=t^EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAa&MVAAAAAAAAAAZlGAAAv(HAAAMkY!ER;(-FAA^#%zwYvvAABtCA_EAAAA|8oWz!#uA/Ww.(!|
20190124094241VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAUEgX=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA~1MVAAAAAAAAAA"iGAAAv(HAAA:iFnERe"~CAA/h>Z+i+XAAuWBAqCAAAA|8pX0!#tj/Vw.(!|
20190124094321VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EANpCA:Ch)ZI8,XAAuWBAqCAAAA|8qX
20190124094402VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAamCAaSJM&EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAG!MVAAAAAAAAAA1hGAAAv(HAAAthA+ERdt}FAA":%zP;2vAABtCA_EAAAA|8rWV!#sl/Uw.(!|
20190124094444VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HA)oCA5FgX>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAU_MVAAAAAAAAAAPjGAAAAAEAAA)QZ.vI_>~CAAjn>Z[R:XAAuWBAqCAAAA|8sX3!(tr/Vw/(!|
20190124094524VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA]mCA@Q3i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`%MVAAAAAAAAAA6iGAAAAAEAAA)Qx$vIOAtBAA5%_MBX^LAAY4AAVBAAAA|8tWd!#tk/Uw.(!|
20190124094605VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCA:C3i>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAI.MVAAAAAAAAAA6iGAAAAAEAAA)Ol)vIlL"CAAHr>Zw)
20190124094727VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA1pCA8M>t[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAO+MVAAAAAAAAAAEkGAAAv(HAAAMk.uER;(~FAAvD&za6(vAABtCA_EAAAA|8wXF!#u1/Vw.(!|
20190124094807VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EAGmCAoIgX]EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA<Zq2@XAAuWBAqCAAAA|8xWQ!%u7/Xw/(!|
20190124094848VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA{qCAUE?"nCAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAm>zKAAAAAAAAAA-TDAAAv(DAAAlRB@vIm4"CAAuy>Z}<[XAAuWBAqCAAAA|8yXe!#tx/Xw.(!|
20190124094928VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA,nCA5FJM%EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`%MVAAAAAAAAAAZlGAAAv(HAAAMgw2ERdt"FAA!O&zwY;vAABtCA_EAAAA|8zWx!!sd/Ww.(!|
20190124095009VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAFpCA8M3i=EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAR=MVAAAAAAAAAATnGAAAv(HAAAMkA+ER;("FAAiS&zP;=vAABtCA_EAAAA|8{X:!!tk/Xw/(!|
20190124095050VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCADH4?ZI8`XAAuWBAqCAAAA|9!X0!#tg/Vw.(!|
20190124095130VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA_oCAT-IM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA4.MVAAAAAAAAAAznGAAAv(GAAAQYRDFR:WAGAA*Z&z.@]vAABtCA_EAAAA|9"X7!!tq/Xw.(!|
20190124095211VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAeqCA4}Z$U}XAAuWBAqCAAAA|9#XW!(tp/Yw.(!|
20190124095252VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCAUEK5
20190124095333VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAumCAk_J5Zw)"XAAuWBAqCAAAA|9%W[!!te/[w.(!|
20190124095413VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AA?nCA@QJM#EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA`%MVAAAAAAAAAAyqGAAAuWGAAAtddfER:WBGAA4o&z7HCwAABtCA_EAAAA|9&Wz!!sT/Zw.(!|
20190124095535VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA#T4?/EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,7MVAAAAAAAAAA&qGAAAuWGAAAMgFnER;(BGAAAw&zZNHwAABtCA_EAAAA|9(Ws!#tO/Zw.(!|
20190124095616VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAhpCA&a>t4EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAA$MVAAAAAAAAAAHrGAAAuWGAAA:ew2ERcABDAA]+>Z}
20190124095657VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AACqCAgg3iZEAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA7#MVAAAAAAAAAAOmGAAAuWGAAAthFnER:WCGAAr3&zwYMwAABtCA_EAAAA|9*XP!!p7/Ww.(!|
20190124095738VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAFpCABt>tWEAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=5MVAAAAAAAAAA;fGAAABtGAAAtd.uERdtCGAAX7&zP;OwAABtCA_EAAAA|9+X:!#o{/Tw.(!|
20190124102648VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA4oCAXLK5;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA=JNVAAAAAAAAAA+eGAAAv(GAAA:a=PERe"IDAA$g?ZpJ!YAAuWBAqCAAAA|9eX0!#t]/Sw0(!|
20190124102729VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAcoCA8M3i@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAd~MVAAAAAAAAAA`hGAAABtGAAAMgFnER:WRGAAJ*(zx*jxAABtCA_EAAAA|9fX)!!u(/Uw/(!|
20190124102809VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA?nCA:Ch)>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA,LNVAAAAAAAAAAPjGAAABtGAAAQYdfERdtRGAA..(zOemxAABtCA_EAAAA|9gWz!#tv/Vw0(!|
20190124102849VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA[pCAUE4?;EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAz-MVAAAAAAAAAAplGAAABtGAAAMgdfER;(RGAAs<(zP;oxAABtCA_EAAAA|9hXM!#t_/Ww/(!|
20190124102931VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAIoCAs83?VFAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAHLNVAAAAAAAAAA0kGAAABtGAAAMk(=ER:WSGAAQ@(z,jrxAABtCA_EAAAA|9jX$!!wv/Ww0(!|
20190124103011VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAQoCArPJM>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA/FNVAAAAAAAAAAMsGAAABtGAAAMkFnERdtSGAA?^(zm{txAABtCA_EAAAA|9kX&!#tq/[w/(!|
20190124103052VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6HAwoCA/`g)@EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAABNNVAAAAAAAAAA]qGAAAC"DAAAGSZ.vI^hJDAA;r?Z%%*YAAuWBAqCAAAA|9lX.!(u+/Zw0(!|
20190124103133VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6EALnCAoI3i>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAjXNVAAAAAAAAAAiqGAAAC"DAAAGSl)vIPtJDAA9t?ZBB,YAAuWBAqCAAAA|9mWi!%ts/Zw0(!|
20190124103233VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CA7nCAUE3i[EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAEUNVAAAAAAAAAA]qGAAAC"DAAAlNB@vIm4JDAAvv?Zea.YAAuWBAqCAAAA|9nWu!#u0/Zw0(!|
20190124103314VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAAoCADHh)?EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA6iNVAAAAAAAAAACqGAAAuWHAAAthA+ERdtTGAA6K)zOe5xAABtCA_EAAAA|9oX"!!u#/Zw1(!|
20190124103355VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6AAQoCAMch))EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAlhNVAAAAAAAAAA]qGAAAuWHAAA:ik"vI_>JDAAQ0?Zko;YAAuWBAqCAAAA|9pX&!!t&/Zw1(!|
20190124103436VK2GJ-2>APECAN,WIDE2-1,qAO,VK2GJ-10:=/NN!!NN!!r!!6CAznCA=J4?>EAAAAgAAAAAAAAAAAAAAA7fNVAAAAAAAAAAdpGAAAuWHAAAMgY!ERcAKDAAC2?Z%%